Zásady zpracování osobních údajů

Podnikatelský subjekt ing. Simona Haasová (dále jen "Subjekt") se sídlem na adrese Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Třebízského 1636, PSČ: 250 01, IČO: 01688570, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor obecní živnostenský úřad, vedený pod živnostenským listem se spis. značkou: OOŽÚ-3354/2018-HROJA je provozovatel webových stránek www.toppartynabytek.cz (dále jen „TOP PARTY NÁBYTEK“), a prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou.

Ing. Simona Haasová, jako správce Internetové stránky je ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) (dále jen „Nařízení“), správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti – jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny v bodech 1 a 2. V souladu s Nařízením je ing. Simona Haasová pověřenou osobou pro ochranu osobních údajů, a mimo jiné zajišťuje, aby veškeré zpracování osobních údajů prováděné tímto Subjektem probíhalo v souladu s právními předpisy. Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat na emailu objednavky@toppartynabytek.cz nebo na adrese sídla živnosti.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu a to prostřednictvím Internetové stránky nebo jiných zdrojů, a popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů ze strany Subjektu.

1. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Subjekt je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získala:

Údaje subjektů

Účely zpracování

Kde údaje zpracováváme

Jméno a Příjmení
Adresa
Firma
Cookies
IČ, DIČ
E-mail
Telefon, Mobil

Plnění smluvního vztahu
Správa uživatelského účtu
Zlepšení kvality poskytovaných služeb
Doručení objednaného vybavení a nábytku
účetní a daňové účely
plnění ostatních zákonných povinností

www.toppartynabytek.cz

Osobní údaje jsou subjektem zpracovány a uchovávány pouze automatizovaně v rámci internetové stránky. Nejsou uchovávány manuálně.

2. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být Subjektem zpracovávány pro tyto účely:

 • Plnění smluvního vztahu
 • Správa uživatelského účtu - pokud je samotným uživatelem žádána změna údajů
 • Zlepšení kvality poskytovaných služeb - přihlašování k uživatelským účtům
 • Doručení objednaného vybavení a nábytku - zajištění a naplněné obchodní činnosti
 • Účetní a daňové účely (evidence ve smyslu účetní a daňové legislativy - např. kontrolní hlášení, fakturace, atd.)
 • Plnění ostatních zákonných povinností (mezi ostatní zákonné povinnosti, které Subjekt plní, patří např. poskytování informací orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci)

3. SEZNAM ZPRACOVATELŮ

Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze Subjektu, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

Subjekt je oprávněn poskytovat osobní údaje třetím subjektům, je-li to nezbytné za účelem vyřizování Vašich žádostí. Jedná se o tyto kategorie příjemců:

 • Logistické společnosti;
 • Obchodní partneři, kteří se podílí na organizaci našich marketingových nebo eventových akcí.

Za určitých podmínek jsme pak oprávněni některé Vaše osobní údaje předat na základě plat-ných právních předpisů např. orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci.

4. POUŽITÍ COOKIES

Cookies jsou obsahově malé soubory a slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž na weby přistupujete.

Cookies umožňují webu zaznamenat informace o návštěvě uživatele a díky jejich používání bude další uživatelova návštěva stránek snazší a rychlejší (pomáhají například snížit dobu načítání stránek).

Soubory cookies může uživatel v nastavení svého webového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Nastavení soukromí v počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najde uživatel v menu internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících webových stránkách:

5. DOBA UCHOVÁNÍ

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace Vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou je Subjekt povinen jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování do odvolání.

6. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, dále o právo (iii) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života, nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, (v) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (vi) na omezení zpracování osobních údajů. Nejpozději s účinností od 25. 5. 2018 můžete uplatnit taktéž (vii) právo na přenositelnost údajů a (viii) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

 • Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás Subjekt zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti bude Subjekt oprávněn za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.
 • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že máte pocit, že o Vás Subjekt zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Opravu bude provedena bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.
 • Právo požadovat vysvětlení: v případě, že máte podezření, že zpracování Vašich osobních údajů narušuje ochranu Vašeho osobního a soukromého života, nebo že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete požadovat vysvětlení.
 • Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů: v případě, že máte za to, že dochází k porušení Vašeho práva na soukromí, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 • Právo na výmaz: v případě, že již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, máte právo požadovat jejich výmaz.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby Subjekt Vaše osobní údaje předal třetími subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, Subjekt Vaší žádosti nebude moci vyhovět.
 • Právo vznést námitku: máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů. V případě, že Subjekt neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, Subjekt zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte na adresu sídla Subjektu, ten si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

Zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 25. 5. 2018.